Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Chia sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán-pún 臺灣人士鑑 khai-sí siu-chi̍p, jî-chhiá chham-khó kî-tha lâi-goân ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; bo̍k-chêng lóng-chóng siu 6716 ūi jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 興南新聞社 (1943) 臺灣人士鑑 +3862 lâng
  • 臺灣新民報社 (1937) 臺灣人士鑑 +1463 lâng
  • 臺灣新民報社 (1934) 臺灣人士鑑 +344 lâng
  • 勤勞と富源社 (1931) 自治制度改正十周年紀念人物史 +1048 lâng
  • ... (chóng-kè 437+ tiâu lâi-goân)