Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
5101

林丁炎

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 貢寮庄 ê lâng.

4781
4570

陳曾

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 沙鹿街 沙鹿 ê lâng.

4189
4089
3576
3530 羅來受

羅來受

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1964 nî 10 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

3317

柳元道夫

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

2582

野田幸猪

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高岡郡 ê lâng.

2244

鶴作次

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

1155
737

釜田喜太郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 石川縣 小松市 ê lâng.

618

加藤恭平

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 神戶市 ê lâng.

430

大川揚三

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

3

安達敬智

12 goe̍h 30 改

1891 nî 1 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.