Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
5185

鍛冶四郎

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 富山縣 ê lâng.

5069
3483

吉田次六

12 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 神崎郡 ê lâng.

3243

森春喜

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 下島町 ê lâng.

2878

藤田正義

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2822

深澤力雄

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2457

中村迎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 川邊郡 ê lâng.

1989

龍揖松藏

12 goe̍h 30 改

1877 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 神戶市 ê lâng.

1913
1236

黃金生

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

1015

倉橋次郎

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 京都府 何鹿郡 ê lâng.

724

金關丈夫

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1983 nî 2 goe̍h 27 ji̍t kòe-sin. 香川縣 ê lâng.

670

郭秋生

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 8 goe̍h 19 ji̍t kòe-sin.

283

岩橋昌

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 三養基郡 ê lâng.

23

相賀智雄

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 ê lâng.