Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
17-hāng kiat-kó
6608

林進有

7 goe̍h 22 改

1898 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

4624
4138

江郡

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 玉井庄 竹圍 ê lâng.

3850

渡邊七治

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 田川郡 ê lâng.

3799

林熊光

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1974 nî 3 goe̍h 13 ji̍t kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

3510
3162

陳添登

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1959 nî 2 goe̍h 15 ji̍t kòe-sin. 新竹州 新竹市 ê lâng.

2522

二反田真一

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2434

中間豐塗

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

2245

鶴為彥

12 goe̍h 30 改

1902 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

1995

谷國三郎

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 栃木市 ê lâng.

1983

立川繁

12 goe̍h 30 改

1907 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 山縣郡 本地村 ê lâng.

1733

瀨上寅雄

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 玉名郡 ê lâng.

1312

佐上音松

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 福井縣 敦賀郡 ê lâng.

1168

後藤文夫

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 5 goe̍h 13 ji̍t kòe-sin.

530
111

井出和雄

12 goe̍h 30 改

1887 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 山梨縣 北巨摩郡 ê lâng.