Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
14-hāng kiat-kó
6728 盧仁愛

盧仁愛

7 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

4602
3706

林桂添

12 goe̍h 30 改

1913 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 新高郡 集集街 ê lâng.

3688

林看

12 goe̍h 30 改

1895 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 福興庄 ê lâng.

1845

田村輝雄

12 goe̍h 30 改

1909 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

1519
1464

澤田義

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 北海道 小樽市 ê lâng.

1074
781
740

鎌田時廣

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 ê lâng.

543

王清波

12 goe̍h 30 改

1891 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

397

小山內績

12 goe̍h 30 改

1903 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 青森縣 青森市 ê lâng.

166

猪俣敬藏

12 goe̍h 30 改

1882 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.