Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
15-hāng kiat-kó
4458

張我湖

12 goe̍h 30 改

1903 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 外埔庄 ê lâng.

3458

橫川定

12 goe̍h 30 改

1883 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1956 nî 6 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin. 岡山縣 久米郡 ê lâng.

3275
3157

宮浦泉

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 貢寮庄 ê lâng.

2743
2376

奈川定二

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 ê lâng.

1791

田上忠之

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

1785
1619

鍾番

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

1441

堺勝馬

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1943 nî 9 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin. 福岡縣 大牟田市 ê lâng.

919

邱賢添

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1990 nî kòe-sin. 新竹州 苗栗郡 苗栗街 ê lâng.

833

簡士元

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 太平町 ê lâng.

556

王標

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 ê lâng.

17

阿川昔

12 goe̍h 30 改

1903 nî 7 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 麻布區 ê lâng.