Gín-á Ông-chú

Antoine de Saint-Exupéry

Lí ūi tio̍h lí ê mûi-kùi hoe khai hiah chē sî-kan, hō͘ lí ê mûi-kùi hoe piàn kah hiah tiōng-iàu.

Hô͘-lî

Gín-á Ông-chú

Chù-kái

Che sī tùi siáu-soat Gín-á Ông-chú (mā ū hō Sió Ông-chú, goân Hoat-bûn sī Le Petit Prince, 1943 nî chhut) lāi-té ín ê kù, só͘ ín ê Tâi-bûn hoan-e̍k sī 莊惠平 e̍k--ê, 2021 nî sin chhut ê Tâi-bûn pán (Rakuten siong-tiàm liân-kiat).

Mā ū pa̍t-ê hoan-e̍k thang tha̍k: