Ín-kù-tiám

Kai Jōe-liâm

"Tang Sai Lâm Pak", Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1920 nî 11 goe̍h.

Chit hō "Ín-kù-tiám" choan-bûn tùi kok khoán lâi-goân siu-chi̍p ín-kù, tîn-lia̍t hō͘ lâng chham-koan.
Kóng-kò