Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6703-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1456 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
4965-hāng kiat-kó
萬眞珠

萬眞珠

jinsukam/6729
Bān Chin-chu

Scotland ê lâng.

高再祝

高再祝

jinsukam/6727
Ko Chài-chiok

台南州 ê lâng.

淺野安吉

淺野安吉

jinsukam/6726

1889 nî 3 goe̍h chhut-sì.
京都府 京都市 上京區 ê lâng.

曾大目

曾大目

jinsukam/6585
Chan Tāi-ba̍k

高雄州 高雄市 旗後町 ê lâng.

李買

李買

jinsukam/6538
Lí Bé

台南州 東石郡 東石庄 ê lâng.

林文章

林文章

jinsukam/6530
Lîm Bûn-chiong

台南州 斗六郡 斗六街 海豐崙 ê lâng.

楊仲琨

楊仲琨

jinsukam/6526
Iûⁿ Tiōng-khun

台南州 斗六郡 斗六街 ê lâng.

廖三鄰

廖三鄰

jinsukam/6518
Liāu Sam-lîn

台南州 虎尾郡 二崙庄 惠來厝 ê lâng.

廖番江

廖番江

jinsukam/6515
Liāu Hoan-kang

台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

林木

林木

jinsukam/6502
Lîm Bo̍k

台南州 斗六郡 莿桐庄 ê lâng.

陳哮

陳哮

jinsukam/6427
Tân Hau

1895 nî chhut-sì.
台南州 北門郡 七股庄 七十二分 ê lâng.

陳喜

陳喜

jinsukam/6194
Tân Hí

台中州 員林郡 田中街 ê lâng.

李道生

李道生

jinsukam/6165
Lí Tō-seng

台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

吳金鍾

吳金鍾

jinsukam/6134
Ngô͘ Kim-chiong

台中州 北斗郡 埤頭庄 周厝崙 ê lâng.

林木

林木

jinsukam/6005
Lîm Bo̍k

台中州 大甲郡 龍井庄 ê lâng.

羅吉正

羅吉正

jinsukam/5974
Lô Kiat-chèng

新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 ê lâng.