Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
6702-hāng kiat-kó
6729

萬眞珠

12 goe̍h 30 改

1862 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 3 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. Scotland ê lâng.

6728 盧仁愛

盧仁愛

7 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

6727

高再祝

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1936 nî 10 goe̍h 31 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

6726

淺野安吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h chhut-sì. 京都府 京都市 上京區 ê lâng.

6725 陳溫

陳溫

12 goe̍h 30 改

6724 邱文略

邱文略

7 goe̍h 22 改

6723 鍾兆興

鍾兆興

12 goe̍h 30 改

6722 方有才

方有才

12 goe̍h 30 改

6721 福田源藏

福田源藏

12 goe̍h 30 改

6720 陳戊川

陳戊川

12 goe̍h 30 改

6719

李榮

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

6718 林和

林和

12 goe̍h 30 改

6717

呂天德

7 goe̍h 24 改

6716 謝甲首

謝甲首

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6715

吳卦

12 goe̍h 30 改

6714

吳士六

12 goe̍h 30 改

6713

廖清水

12 goe̍h 30 改

6712

蘇沛

12 goe̍h 30 改

6711

郭仙助

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6710

張頭

7 goe̍h 23 改