Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
7-hāng kiat-kó
6729

萬眞珠

12 goe̍h 30 改

1862 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 3 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. Scotland ê lâng.

6728 盧仁愛

盧仁愛

7 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

6664 洪見萬

洪見萬

7 goe̍h 30 改

1933 nî 8 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin.

6645 林聯標

林聯標

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 12 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

6630 阮達天

阮達天

7 goe̍h 29 改

1863 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin.

6587 楊長

楊長

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin.

5820

張信振

7 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.