Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
22-hāng kiat-kó
6728 盧仁愛

盧仁愛

7 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

6261

一村昱朗

12 goe̍h 30 改

1870 nî 8 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì.

5627

蘭大衛

12 goe̍h 30 改

1870 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1957 nî 10 goe̍h 11 ji̍t kòe-sin.

5556 董欽湖

董欽湖

12 goe̍h 30 改

1870 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1934 nî kòe-sin. 高雄州 恒春郡 車城庄 車城 ê lâng.

5175

岡今吉

12 goe̍h 30 改

1870 nî 3 goe̍h chhut-sì. 香川縣 木田郡 庵治村 ê lâng.

5060
4942

李執

12 goe̍h 30 改

1870 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

4818
4439

武智直道

12 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h chhut-sì.

4366
4228
4167

高佛成

12 goe̍h 30 改

1870 nî 9 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台北州 淡水郡 淡水街 ê lâng.

3897

石坂莊作

12 goe̍h 30 改

1870 nî 4 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1940 nî 1 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin. 群馬縣 ê lâng.

3026
2586

野津三次郎

12 goe̍h 30 改

1870 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 島根縣 簸川郡 ê lâng.

2523
2424

中西潔

12 goe̍h 30 改

1870 nî 7 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 石川縣 金澤市 ê lâng.

2262

鄭國賓

12 goe̍h 30 改

1870 nî 2 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 花蓮港廳 花蓮港市 ê lâng.

1714

鈴木讓三郎

12 goe̍h 30 改

1870 nî 10 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 ê lâng.