Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián

Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián

19 sè-kí tú khai-sí ê sî-chūn, Hun-lân-gí koh bô kài hoat-ta̍t. Hit-tang-chūn Hun-lân-gí bô kài ha̍h kho-ha̍k, gē-su̍t, ia̍h kong-kiōng sū-...

2018 nî 12 goe̍h 30

Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng

Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng

1822 nî, saⁿ-ê siàu-liân-lâng ji̍p khì Turku Tāi-ha̍k, in tùi 19 sè-kí Hun-lân bîn-cho̍k-chú-gī ê hoat-tián ū te̍k-pia̍t oa̍h-hiáⁿ ê éng-hió...

2018 nî 12 goe̍h 24

1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn

1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn

Tiām Tâi-oân ê Eng-kok léng-sū G.M. Tingle, tī 1947 nî 3 goe̍h 15 koh chi̍t kái hiòng Lâm-kiaⁿ ê Eng-kok Tāi-sài-koán hoat siau-sit.

2017 nî 3 goe̍h 14

Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî <em>The Economist</em> bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî The Economist bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

Thó-lūn Tâi-oân hoat-lu̍t tē-ūi ê té bûn-chiuⁿ, hoat-piáu tī 1950 nî 7 goe̍h 8 ji̍t ê The Economist, hit chūn Bí-kok chóng-thóng...

2016 nî 5 goe̍h chhe 6

1947年3月11日英國駐淡水領事電文

1947年3月11日英國駐淡水領事電文

延續著數日以來的電文,身在台灣的英國領事G.M. Tingle,於1947年3月11日再向南京的英國大使館提供訊息。

2016 nî 3 goe̍h chhe 10

福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則

福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則

在1951年2月24日刊行的英國《經濟學人》週報上,有一篇報導戰後初期台灣狀況的文章

2016 nî 1 goe̍h 16

1947年3月10日英國駐淡水領事電文

1947年3月10日英國駐淡水領事電文

二二八事件期間,身在台灣的英國領事G. M. Tingle,向南京的英國大使館發出的3月10日「第19號」電文。

2015 nî 3 goe̍h chhe 9

福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則

福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則

在1949年7月,蔣介石國民政府撤退的時候,英國《經濟學人》在16日與23日刊載了以台灣為主題的報導。

2015 nî 1 goe̍h chhe 9

語苑:保險是按怎樣仔保法

語苑:保險是按怎樣仔保法

台灣語通信研究會發行的《語苑》雜誌1925年9月號上,通譯楊賡堯所作的〈保險〉簡易問答。

2014 nî 12 goe̍h 31

臺灣民報:讀連雅堂氏臺灣阿片特許問題

臺灣民報:讀連雅堂氏臺灣阿片特許問題

醫師陳鏡秋在《臺灣民報》上發表的〈讀連雅堂氏臺灣阿片特許問題〉。

2014 nî 12 goe̍h 13

Jîn-sū-kàm

Kóng-kò