Samuel Johnson ê Eng-gí sû-tián thâu-sū

Samuel Johnson ê Eng-gí sû-tián thâu-sū

Chiah-kú-á leh chhōe Eng-gí jī-tián-ka sian-chìn Samuel Johnson ê chu-liāu, khòaⁿ tio̍h i hit pún sû-tián ê thâu-sū.

2020 nî 12 goe̍h 24

Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián

Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián

19 sè-kí tú khai-sí ê sî-chūn, Hun-lân-gí koh bô kài hoat-ta̍t. Hit-tang-chūn Hun-lân-gí bô kài ha̍h kho-ha̍k, gē-su̍t, ia̍h kong-kiōng …

2018 nî 12 goe̍h 30

Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng

Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng

1822 nî, saⁿ-ê siàu-liân-lâng ji̍p khì Turku Tāi-ha̍k, in tùi 19 sè-kí Hun-lân bîn-cho̍k-chú-gī ê hoat-tián ū te̍k-pia̍t oa̍h-hiáⁿ ê …

2018 nî 12 goe̍h 24

1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn

1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn

Tiām Tâi-oân ê Eng-kok léng-sū G.M. Tingle, tī 1947 nî 3 goe̍h 15 koh chi̍t kái hiòng Lâm-kiaⁿ ê Eng-kok …

2017 nî 3 goe̍h 14

Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî <em>The Economist</em> bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî The Economist bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

Thó-lūn Tâi-oân hoat-lu̍t tē-ūi ê té bûn-chiuⁿ, hoat-piáu tī 1950 nî 7 goe̍h 8 ji̍t ê The Economist, hit chūn …

2016 nî 5 goe̍h chhe 6

1947年3月11日英國駐淡水領事電文

1947年3月11日英國駐淡水領事電文

延續著數日以來的電文,身在台灣的英國領事G.M. Tingle,於1947年3月11日再向南京的英國大使館提供訊息。

2016 nî 3 goe̍h chhe 10

福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則

福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則

在1951年2月24日刊行的英國《經濟學人》週報上,有一篇報導戰後初期台灣狀況的文章

2016 nî 1 goe̍h 16

1947年3月10日英國駐淡水領事電文

1947年3月10日英國駐淡水領事電文

二二八事件期間,身在台灣的英國領事G. M. Tingle,向南京的英國大使館發出的3月10日「第19號」電文。

2015 nî 3 goe̍h chhe 9

福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則

福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則

在1949年7月,蔣介石國民政府撤退的時候,英國《經濟學人》在16日與23日刊載了以台灣為主題的報導。

2015 nî 1 goe̍h chhe 9

語苑:保險是按怎樣仔保法

語苑:保險是按怎樣仔保法

台灣語通信研究會發行的《語苑》雜誌1925年9月號上,通譯楊賡堯所作的〈保險〉簡易問答。

2014 nî 12 goe̍h 31

12 goe̍h chhe 2 chhut-sì jîn-bu̍t

山崎蓊 1884 nî
黃興生 1893 nî
今村績 1890 nî
郭酵 1896 nî
古藤齊助 1886 nî
櫻井重侑 1909 nî
末光俊介 1895 nî
張祖蔭 1889 nî
友寄景清 1888 nî
江增 1895 nî
Kóng-kò