Kài-siāu

Pún chām ê chok-chiá sī Lí Pí-tek. Bāng-chām ê hō-miâ goân-té sī "Datatakao" (kū domain name bô ēng liáu-āu, ū pa̍t-lâng teng-kì--khì, bô koh siū góa khòng-chè), 2018 nî 7 goe̍h khí kái ēng kah Twitter kháu-chō kâng khoán ê "Le̍k-sú-oân" (歷史灣). Chia ê lōe-iông chú-iàu sī koan-hē le̍k-sú, chá-chêng tōa-pō͘-hūn sī Tâi-oân kiam Ko-hiông ê le̍k-sú, hâm thóng-kè chu-liāu ê sī-kak-hòa, kò-pia̍t bûn-su ê tián-sī, koh ū jîn-bu̍t sió-toān téng khoán.

Chêng 2017 nî 8 goe̍h 29, bāng-chām ê kài-bīn chiām-chhù kái-ōaⁿ chò chiàu Pe̍h-ōe-jī kui-chek ûi chú ê Tâi-gí bûn-jī. Í-āu lōe-iông mā to kái ēng Tâi-bûn lâi siá.

Ū chi̍t kóa 2014 nî 3 goe̍h chìn-chêng ê kū bûn-chiuⁿ in-ūi lōe-iông bô chē, í-keng sóa tiāu.

Goân-pún siūⁿ beh siat tī lēng-gōa server kiam subdomain ê "Ín-kù-tiám" (2019 nî 7 goe̍h 29 khí-kiâⁿ), ūi tio̍h pó-ióng hong-piān, tùi 2020 nî 8 goe̍h 9 hō sóa lâi Le̍k-sú-oân ē-té.