Kài-siāu

Pún chām ê chok-chiá sī Lí Pí-tek, siā-hōe-ha̍k sek-sū. Bāng-chām ê hō-miâ goân-té sī "Datatakao", 2018 nî 7 goe̍h khí kái ēng kah Twitter kháu-chō kâng khoán ê "Le̍k-sú-oân" (歷史灣). Chia ê lōe-iông chú-iàu sī koan-hē le̍k-sú, chá-chêng tōa-pō͘-hūn sī Tâi-oân kiam Ko-hiông ê le̍k-sú, hâm thóng-kè chu-liāu ê sī-kak-hòa, kò-pia̍t bûn-su ê tián-sī, koh ū jîn-bu̍t sió-toān téng khoán.

Chū 2017 nî 8 goe̍h 29 khai-sí, bāng-chām ê kài-bīn chiām-chhù kái-ōaⁿ chò chiàu Pe̍h-ōe-jī kui-chek ûi chú ê Tâi-gí bûn-jī. Í-āu lōe-iông mā to kái ēng Tâi-gí lâi siá.

Ū chi̍t kóa 2014 nî 3 goe̍h chìn-chêng ê kū bûn-chiuⁿ in-ūi lōe-iông bô chē, í-keng sóa tiāu.

Nā ū jîn-hô ê ì-kiàn he̍k-chiá sī būn-tê, ia̍h sī bé thó-lūn tāi-chì, thang keng-kòe email lâi liân-lo̍k.

Lēng-gōa, khah-chá hit-ê kū-ê domain name í-keng khì hō͘ pa̍t-lâng bé--khì, bô siū góa khòng-chè.