Kài-siāu

Pún chām ê chok-chiá sī Lí O͘-lián. Chia ê lōe-iông chú-iàu sī le̍k-sú 資料 ê 收集, tîn-lia̍t, kiam 整理. Ē-té sī chi̍t kóa 過去 ê 記錄 kiam 未來 siat-sióng:

* Ū chi̍t kóa 2014 nî 3 goe̍h chìn-chêng ê kū bûn-chiuⁿ in-ūi lōe-iông bô chē, í-keng sóa tiāu.

* Chēng 2017 nî 8 goe̍h 29, bāng-chām ê kài-bīn ta̍uh-ta̍uh-á kái-ōaⁿ chò Tâi-bûn. Í-āu lōe-iông mā to kái ēng Tâi-bûn lâi siá.

* 2018 nî 7 goe̍h khí kái hō kah Twitter kháu-chō kâng khoán ê "Le̍k-sú-oân" (歷史灣).

* Chēng 2020 nî té, khah choan-bûn tī jîn-bu̍t "Jîn-sū-kàm" kap "Ín-kù-tiám" nn̄g pō͘-hūn. 含 標點記號 chāi-lāi, nā siá Hàn-jī, sī chham-chiàu 台字田 ê 資料.

2022年計畫: bāng-chām àn-sǹg beh têng khí, 順續 sin siat 使用者 kiam 留話 ê 系統. (bû-kî iân-chhiân)