Bûn-jī ê Chong-kàu

Ông Siú-ióng

Chiàu góa khòaⁿ, Pe̍h-ōe-jī sī lán Tâi-oân lâng ê tōa hok-khì. In-ūi sè-kài káⁿ bô chit khoán jī chiah-ni̍h khoài o̍h, koh chiah ha̍h lán ê lō͘-ēng.

照我看、白話字是咱台灣人个大福氣。因爲世界敢無此欵字即哖快學、閣即合咱个路用

Ông Siú-ióng

"Bûn-jī ê Chong-kàu." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1927 nî 11 goe̍h.