Sèng-chheh kap Pa Phok-sū

Ông Siú-ióng

Kin-á-ji̍t lán nā tha̍k Sèng-chheh ê sî, chiū siūⁿ tio̍h Pa Phok-sū. Lán ē-thang tit-tio̍h chiah-ni̍h lī-piān koh hó ê Sèng-chheh, sī tùi Pa Phok-sū khó͘-sim hoan-e̍k, chit ê in lán m̄-káⁿ bē kì-tit.

今仔日咱若讀聖冊个時、就想着巴博士。咱能通得着即年利便閣好个聖冊、是對巴博士苦心翻譯、此个因咱不敢袂記得。

Ông Siú-ióng

"Sèng-chheh kap Pa Phok-sū." Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò, 1934 nî 12 goe̍h.