Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò

Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò ê hō-miâ le̍k-sú:

  • Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò (1885 nî 7 goe̍h – 1891 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm-hú Kàu-hōe-pò (1892 nî 1 goe̍h – 1892 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò (1893 nî 1 goe̍h – 1905 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm Kàu-hōe-pò (1906 nî – 1913 nî 6 goe̍h)
  • Tâi-oân Kàu-hōe-pò (1913 nî 7 goe̍h – 1932 nî 4 goe̍h)
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò (1932 nî 5 goe̍h)
Kóng-kò