O͘-gû-lân Lé-pài-tn̂g Lo̍k-sêng

Koeh Tiâu-sêng

Lūn Po͘-lí-siā sī tī Tâi-tiong tang-lâm-pêng ê lāi-soaⁿ, san-súi hó-khòaⁿ, ū thian-jiân ê bí-kéng, sui-jiân ū chhut-miâ ê ōe-kang ēng i ê pit-ba̍k lâi hêng-iông, iā m̄-ta̍t-tio̍h chit só͘-chāi ê bān-hūn-it.

論埔里社是治台中東南平个內山、山水好看、有天然个美景、雖然有出名个畫工用伊个筆墨來形容、也不達着此所在个萬分一。

Koeh Tiâu-sêng

"O͘-gû-lân Lé-pài-tn̂g Lo̍k-sêng." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1915 nî 10 goe̍h.

Kóng-kò
Tē-hng ín-kù