Pa Phok-sū

Liâm Tek-lia̍t

Tī chiaⁿ-goe̍h 20 ji̍t Pa Phok-sū tùi Tâi-lâm khí-sin beh chiām-sî tò-khì Chó͘-ke hioh-khùn. Chin-chē lâng thàu-chá khì thêng-chhia-tiûⁿ kā i sòng-pia̍t; Tâi-lâm-chiu ê Ti-sū pún-sin iā lâi kap i saⁿ-sî. Iā ū Tâi-lâm-chiu ê Kàu-io̍k Khò-tiúⁿ í-ki̍p pêng-iú kap i khì Ko-hiông, siāng hit-ji̍t sàng i lo̍h-chûn.

治正月20日巴博士對台南起身卜暫時倒去祖家宿困。眞多人透早去停車場共伊送別;台南州个知事本身也來甲伊相辭。也有台南州个敎育課長以及朋友甲伊去高雄同許日送伊落船。

Liâm Tek-lia̍t

"Pa Phok-sū", Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1926 nî 2 goe̍h.

Chù-kái

Pa Phok-sū tiō sī Pa Khek-lé. Chiàu sî-kan sǹg hit-tang-chūn ê Tâi-lâm-chiu Ti-sū èng-tong sī Kita Kōji (喜多孝治).

Tē-hng ín-kù
Jîn-bu̍t ín-kù