Pang-kiô ê Siau-sit

Chio̍h An-bí

Tī 2 ge̍h 11 ji̍t kàu 13 ji̍t, ū siat Hái-san-kūn, thâu-chi̍t hôe ê Bu̍t-sán Phín-phêng-hōe. Chit 3 ji̍t kan, tùi khai Pang-kiô í-lâi m̄ bat ū chiah lāu-jia̍t, chin-chōe lâng lâi khòaⁿ. Ū poaⁿ chiàⁿ-im-hì, ia̍h ū oa̍h-tāng siá-chin, koh ū giâ Má-chó͘. Ia̍h ū siat Tok-lâng-hōe: chiū-sī khah jīn-chin choh-sit ê lâng, ēng kì-liām-phín siúⁿ i. Koh ū kèng-ló-hōe: chiū-sī ū chiūⁿ 70 hè í-siōng ê lâng, lóng lâi niá siū-mī, í-ki̍p kèng-ló-phín.

治2月11日到13日、有設海山郡、頭一回个物產品評會。此三日間、對開枋橋以來不八有者閙熱、眞多人來看。有搬正音戲、也有活動寫眞、閣有夯媽祖。也有設篤農會:就是卡認眞作穡个人、用記念品賞伊。閣有敬老會:就是像70歲以上个人、朗來領壽麵、以及敬老品。

Chio̍h An-bí

"Pang-kiô ê Siau-sit." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1921 nî 4 goe̍h.

Tē-hng ín-kù