Oa̍h Tâi-tiong

Ko Kim-seng

Tâi-tiong ê só͘-chāi kéng-tì chin súi, hiān-sî Tâi-oân tē-it hó khòaⁿ ê kong-hn̂g sī tī chia, chhī-khu kái-chèng iā put-chí ū chhù-sū, lán ê kàu-hōe tī hia ti̍t-ti̍t teh heng-ōng.

台中个所在景致眞水、現時台灣第一好看个公園是治者、市區改正也不止有次序、咱个敎會治靴直直塊興旺。

Ko Kim-seng

"Oa̍h Tâi-tiong." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1914 nî 8 goe̍h.

Tē-hng ín-kù