Sin ê Iû-thài-kok

Bān Chin-chu 1918

Khòaⁿ Chhòng-sè-kí 15: 18–21. Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ nā thàn Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng, kiâⁿ I só͘ ài lóng bô sit-iok, téng-bīn só͘ kóng hiah ê tē chiū chá-chá ē thang tit-tio̍h. Chóng-sī tha̍k Kū-iok ê lâng chai in ta̍uh-ta̍uh pōe-ge̍h tì-kàu Siōng-tè ná chhin-chhiūⁿ sàng in tī tùi-te̍k ê chhiú, chiū-sī Pho-su kok, Pa-pí-lûn, A-su̍t kok hiah-ê.

Bān Chin-chu

"Sin ê Iû-thài-kok." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1918 nî 10 goe̍h.

Chù-kái
Kóng-kò