Oē-seng kap Chhù

Lô Khiân-ek

Oē-seng ū kúi-nā khoán, chiông-tiong lâi kóng khí chhù ia̍h ū put-chí tōa iàu-kín ê só͘-chāi, nā bô tú-hó chiū lâng tiàm hit ê chhù, sin-thé siông-siông bōe pêng-an.

衛生有幾那欵、從中來講起厝也有不止大要緊个所在、那無𫔘好就人店許个厝、身體常常袂平安。

Lô Khiân-ek

"Oē-seng kap Chhù." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1918 nî 10 goe̍h.