Chiú ê Lī-hāi

Chiu Sī

Tī sè-kan só͘ thang kiaⁿ--ê, chiū-sī hāi lâng sin-thé kap lêng-hûn ê chiú-kúi. Hit ê lī-hāi ōe hō͘ lâng sún-siong sin-thé, liân-lūi bó͘-kiáⁿ kap ke-lāi ê lâng. Iā ōe tì-kàu kok phò ka bông, koh kiaⁿ-liáu liân lêng-hún iā bô thang ǹg-bāng, sòa tì-kàu tîm-lûn.

治世間所通驚个、就是害人身體甲靈魂个酒鬼。許个利害能乎人損傷身體、連累某子甲家內个人。也能致到國破家亡、閣驚了連靈魂也無通映望、續致到沉淪。

Chiu Sī

"Chiú ê Lī-hāi", Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1924 nî 6 goe̍h.

Kóng-kò