Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
6702-hāng kiat-kó
1375

蔡先於

8 goe̍h chhe 3 改

1893 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 7 goe̍h 12 ji̍t kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

4538

陳江淋

8 goe̍h chhe 3 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 草湳 ê lâng.

6252

蔡超双

8 goe̍h chhe 3 改

1891 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 8 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

4859
4863

楊錦標

8 goe̍h chhe 2 改

1903 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 ê lâng.

6007 李義修

李義修

8 goe̍h chhe 1 改

1904 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 9 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

3962

王文章

8 goe̍h chhe 1 改

1897 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

6728 盧仁愛

盧仁愛

7 goe̍h 30 改

1870 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

5820

張信振

7 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 5 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

6664 洪見萬

洪見萬

7 goe̍h 30 改

1933 nî 8 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin.

6630 阮達天

阮達天

7 goe̍h 29 改

1863 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin.

6717

呂天德

7 goe̍h 24 改

6604

陳清己

7 goe̍h 23 改

6631 黃添福

黃添福

7 goe̍h 23 改

6709

林智

7 goe̍h 23 改

6710

張頭

7 goe̍h 23 改

6608

林進有

7 goe̍h 22 改

1898 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6606

黃六妹

7 goe̍h 22 改

6724 邱文略

邱文略

7 goe̍h 22 改

6692

薛隴

7 goe̍h 22 改

1885 nî chhut-sì.