Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
6702-hāng kiat-kó
1491
1 安里積千代

安里積千代

1 goe̍h 20 改

1903 nî 8 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 1986 nî 9 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 沖繩縣 ê lâng.

2393

中川蕃

12 goe̍h 30 改

1888 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 1949 nî 7 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 岡山縣 岡山市 ê lâng.

2617 蓮見佳男
5690

富田松彥

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 福島縣 福島市 ê lâng.

6314 永山止米郎
6304 名尾良辰

名尾良辰

12 goe̍h 30 改

1873 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 11 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

1837 田端幸三郎

田端幸三郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1963 nî kòe-sin. 和歌山縣 日高郡 松原村 ê lâng.

6716 謝甲首

謝甲首

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.