Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
184-hāng kiat-kó
6541

吳杯初

12 goe̍h 30 改

1903 nî chhut-sì.

6251

陳浴沂

12 goe̍h 30 改

1903 nî 5 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

6234

賴觀照

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6146

洪桃

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6070

高橋衞

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

5993

羅明火

12 goe̍h 30 改

1903 nî 12 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

5953

詹霖仁

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5918

張雲淡

12 goe̍h 30 改

1903 nî 4 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

5856

郭金章

12 goe̍h 30 改

1903 nî 7 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

5783

黃禮記

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

5674

盧大松

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5633
5621

賴維種

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h chhut-sì. 台中州 員林郡 大村庄 大村 ê lâng.

5578

潘聯輝

12 goe̍h 30 改

1903 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 新濱町 ê lâng.

5514
5503

張聘三

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 7 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

5462

謝長順

12 goe̍h 30 改

1903 nî chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 芎蕉灣 ê lâng.

5406

倉內孝

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5183

郭松根

12 goe̍h 30 改

1903 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

5182