Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
8-hāng kiat-kó
5503

張聘三

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 7 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

3962

王文章

8 goe̍h chhe 1 改

1897 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

3769

林湯盤

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 3 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

3631
3021

松岡清

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 8 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 埼玉縣 浦和市 ê lâng.

2888
1736

石錫勳

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 9 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

570