Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

91-hāng kiat-kó
5661

林文炎

12 goe̍h 30 改

1909 nî 10 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 元町 ê lâng.

5545

陳石滿

12 goe̍h 30 改

1909 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

5385

加福均三

12 goe̍h 30 改

1909 nî 7 goe̍h chhut-sì.

5237

曾我與三郎

12 goe̍h 30 改

1909 nî 8 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 三重縣 ê lâng.

5203
5055

林慶龍

12 goe̍h 30 改

1909 nî 4 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

4997
4862

楊金庚

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 ê lâng.

4847
4556

陳春隆

12 goe̍h 30 改

1909 nî chhut-sì.

4511

陳遠述

12 goe̍h 30 改

1909 nî chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4496

張伯

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 中寮庄 後寮 ê lâng.

4463

張協銘

12 goe̍h 30 改

1909 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

4274

蔡明發

12 goe̍h 30 改

1909 nî chhut-sì.

4110

吳溪水

12 goe̍h 30 改

1909 nî 10 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

4012

簡永清

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 海山郡 中和庄 ê lâng.

3783
3753

林朝棟

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.