Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
13-hāng kiat-kó
6655 鍾梅貴

鍾梅貴

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 3 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.

5098

林朝宗

12 goe̍h 30 改

1875 nî 5 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 12 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin.

4478
3826
3783
3610
2683
1375

蔡先於

8 goe̍h chhe 3 改

1893 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 7 goe̍h 12 ji̍t kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

1129

吳周騫

12 goe̍h 30 改

1885 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 1 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

77

後宮信太郎

12 goe̍h 30 改

1873 nî 6 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 5 goe̍h 4 ji̍t kòe-sin. 京都府 ê lâng.