Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

203-hāng kiat-kó
6643 邱求順

邱求順

12 goe̍h 30 改

1891 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1945 nî 9 goe̍h 27 ji̍t kòe-sin.

6619 鍾桂蘭

鍾桂蘭

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1976 nî 10 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin.

6586 張啓麟

張啓麟

12 goe̍h 30 改

1891 nî 7 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1961 nî 11 goe̍h 17 ji̍t kòe-sin.

6420

陳葭

12 goe̍h 30 改

1891 nî 6 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6355

大島清記

12 goe̍h 30 改

1891 nî chhut-sì.

6272

西村勝隆

12 goe̍h 30 改

1891 nî 6 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6252

蔡超双

8 goe̍h chhe 3 改

1891 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 8 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

6250 陳明貴

陳明貴

7 goe̍h 21 改

1891 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1932 nî 12 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

6245

林貢

12 goe̍h 30 改

1891 nî 10 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6200 陳宗奇

陳宗奇

12 goe̍h 30 改

1891 nî 12 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

6193

張有火

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6162

洪瓶

12 goe̍h 30 改

1891 nî chhut-sì.

6158

陳慶火

12 goe̍h 30 改

1891 nî 12 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6148

吳輝龍

12 goe̍h 30 改

1891 nî 7 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6138

廖超

12 goe̍h 30 改

1891 nî chhut-sì.

6111

陳繞

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6044

黃清泉

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

6042

張錦潭

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6028

范朝燈

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

5926

張杏

12 goe̍h 30 改

1891 nî 12 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.