Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
6619 鍾桂蘭

鍾桂蘭

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1976 nî 10 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin.

5670
3429
2908

古屋貞雄

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1976 nî 1 goe̍h 4 ji̍t kòe-sin. 山梨縣 ê lâng.

2500
1829
1796

鄭清廉

12 goe̍h 30 改

1898 nî 9 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 1976 nî 2 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

1144
632

何漢津

12 goe̍h 30 改

1895 nî 8 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 1976 nî kòe-sin. 新竹州 新竹市 南門町 ê lâng.