Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
187-hāng kiat-kó
6726

淺野安吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h chhut-sì. 京都府 京都市 上京區 ê lâng.

6638 張國嘉

張國嘉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1946 nî 7 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.

6587 楊長

楊長

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin.

6574

橋木九八

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6528
6516 蔡仁忠

蔡仁忠

12 goe̍h 30 改

1889 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

6491

陳桉察

12 goe̍h 30 改

1889 nî chhut-sì.

6415

葉蹺

12 goe̍h 30 改

1889 nî 1 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

6397

莊金能

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h chhut-sì.

6376

戴春成

12 goe̍h 30 改

1889 nî chhut-sì.

6357

王猛

12 goe̍h 30 改

1889 nî chhut-sì.

6284

林德輝

12 goe̍h 30 改

1889 nî 8 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6174

賴頭

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6163

洪專

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6161

陳炳靈

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h chhut-sì.

6153

洪秀

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h chhut-sì.

6061

吳明相

12 goe̍h 30 改

1889 nî 7 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6046

郭義坤

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

6038

楊成泉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

6015

張合川

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.