Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
518-hāng kiat-kó
6608

林進有

7 goe̍h 22 改

1898 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6559

翁德裕

12 goe̍h 30 改

1873 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6484

吳天賜

12 goe̍h 30 改

1875 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6233

知念清十

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6205

劉木

12 goe̍h 30 改

1888 nî 3 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

6202

陳恒仁

12 goe̍h 30 改

1874 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

6187

魏天德

12 goe̍h 30 改

1899 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

6179

楊世祈

12 goe̍h 30 改

1888 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6120

葉啟明

12 goe̍h 30 改

1892 nî 3 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6090

王興

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6069

青木健一

12 goe̍h 30 改

1896 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

6020

黃阿第

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

6018

邱國禎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6016

謝長明

12 goe̍h 30 改

1902 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

6000

林敦

12 goe̍h 30 改

1873 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5994

羅有能

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5960

上田直倉

12 goe̍h 30 改

1893 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5942

黃慶常

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5925

范姜羅

12 goe̍h 30 改

1878 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5849

山中務

12 goe̍h 30 改

1876 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.