Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
191-hāng kiat-kó
6534

楊振甲

12 goe̍h 30 改

1896 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6377

陳井

12 goe̍h 30 改

1896 nî chhut-sì.

6361

謝恭賀

12 goe̍h 30 改

1896 nî chhut-sì.

6201

蕭潭

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6190

陳神坐

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h chhut-sì.

6156

薛達

12 goe̍h 30 改

1896 nî chhut-sì.

6152

謝裁

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h chhut-sì.

6103

阮天匯

12 goe̍h 30 改

1896 nî chhut-sì.

6069

青木健一

12 goe̍h 30 改

1896 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

6060

林銘漢

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6005

林木

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 龍井庄 ê lâng.

5956

劉傳村

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5928

許國良

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5914

梁廷幹

12 goe̍h 30 改

1896 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5833

王冬波

12 goe̍h 30 改

1896 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

5692

杉本良

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5643
5624

賴松

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 員林 ê lâng.

5613

葉獅

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

5490