Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

27-hāng kiat-kó
6247

陳茂松

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5956

劉傳村

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5785

林阿木

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5523

陳章

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 豐原 ê lâng.

4913
4912

賴水牛

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

4875

楊南

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 大內 ê lâng.

4337

鍾石若

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台東廳 台東郡 台東街 ê lâng.

4173
4080

阮朝倫

3 goe̍h 11 改

1893 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1958 nî 4 goe̍h 20 ji̍t kòe-sin.

3928
3724

林錫金

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 鹿港街 ê lâng.

3694

林淇漳

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1964 nî 10 goe̍h 15 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

3582
3328
3178

宮本恭二

12 goe̍h 30 改

1905 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 北宇和郡 ê lâng.

3109

三神豐之助

12 goe̍h 30 改

1888 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 遠田郡 ê lâng.

2722

日高友衛

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 ê lâng.

2431

中原重美

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 ê lâng.