Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
92-hāng kiat-kó
6659 唐榮

唐榮

12 goe̍h 30 改

1881 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1963 nî 2 goe̍h 1 ji̍t kòe-sin.

6647 鍾順香

鍾順香

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 1945 nî 6 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin.

6632 黃景謨

黃景謨

12 goe̍h 30 改

1881 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1941 nî 6 goe̍h 23 ji̍t kòe-sin.

6625 林英良

林英良

12 goe̍h 30 改

1881 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1957 nî 3 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin.

6532

謝大目

12 goe̍h 30 改

1881 nî 10 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6499

陳棍

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì.

6352

西木安衞

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h chhut-sì.

6330

何立

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì.

6315

大內田愛助

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h chhut-sì.

6254

黃樵

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì.

6203

張船

12 goe̍h 30 改

1881 nî 7 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

6196

魏國楨

12 goe̍h 30 改

1881 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6195 陳江和

陳江和

12 goe̍h 30 改

1881 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 1940 nî kòe-sin.

6185

游水盛

12 goe̍h 30 改

1881 nî 9 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6076

楠基道

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6033

葉心榮

12 goe̍h 30 改

1881 nî 11 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6009

張丹泰

12 goe̍h 30 改

1881 nî 7 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

5782

林維

12 goe̍h 30 改

1881 nî 2 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5770

林祿樹

12 goe̍h 30 改

1881 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5595

室田有

12 goe̍h 30 改

1881 nî 8 goe̍h chhut-sì. 神奈川縣 愛甲郡 ê lâng.