Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
178-hāng kiat-kó
6489

陳瑞生

12 goe̍h 30 改

1904 nî chhut-sì.

6483

吳直

12 goe̍h 30 改

1904 nî 4 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6369

葉重仁

12 goe̍h 30 改

1904 nî chhut-sì.

6247

陳茂松

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6246

楊金英

12 goe̍h 30 改

1904 nî 9 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6150

王連庭

12 goe̍h 30 改

1904 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6093

白萬

12 goe̍h 30 改

1904 nî 1 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6064

徐元標

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

6007 李義修

李義修

8 goe̍h chhe 1 改

1904 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 9 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

5896

朱清波

12 goe̍h 30 改

1904 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5879

黃進興

12 goe̍h 30 改

1904 nî 12 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5787

陳成岳

12 goe̍h 30 改

1904 nî 6 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5553
5538
5391
5378

何德來

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

5157

池田悟

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

5117

林璧輝

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5065
4973

李連

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h chhut-sì. 台南州 北港郡 口湖庄 水井 ê lâng.