Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
6007 李義修

李義修

8 goe̍h chhe 1 改

1904 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 9 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

4032

邱雲賜

12 goe̍h 30 改

1901 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 1982 nî kòe-sin. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 ê lâng.

3918
2344

富田芳郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 4 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 1 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin. 北海道 札幌市 ê lâng.

2198

陳逢源

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 8 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

2140
1463
1103
905

鄭鴻源

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 11 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin. 新竹州 新竹市 ê lâng.