Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
253-hāng kiat-kó
6553

劉槺榔

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

6521

林昭頂

12 goe̍h 30 改

1893 nî 4 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6520

恒吉要

12 goe̍h 30 改

1893 nî chhut-sì.

6509

林杯

12 goe̍h 30 改

1893 nî chhut-sì.

6456

王炭

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6253

陳啟明

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6197 陳勇

陳勇

12 goe̍h 30 改

1893 nî chhut-sì.

6125

鄭西當

12 goe̍h 30 改

1893 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6063

郭阿昌

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6050

傅炬

12 goe̍h 30 改

1893 nî 6 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

5966

湯甘穡

12 goe̍h 30 改

1893 nî 4 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5960

上田直倉

12 goe̍h 30 改

1893 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5950

詹霖成

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

5915

黃鏡堂

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

5653
5644

劉榮春

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

5615

葉天賜

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 宮前町 ê lâng.

5604

楊阿波

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.