Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
19-hāng kiat-kó
6432

吳近

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6253

陳啟明

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6250 陳明貴

陳明貴

7 goe̍h 21 改

1891 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1932 nî 12 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

5962

徐啟賢

12 goe̍h 30 改

1888 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5618

吉田勝治

12 goe̍h 30 改

1876 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 香川縣 丸龜市 ê lâng.

5255

椿阪登𨳁

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5195
5194

邱炳鴻

12 goe̍h 30 改

1911 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 新營郡 鹽水街 ê lâng.

5155
4890

吉村善臣

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 石卷市 ê lâng.

4525
4424
4152

厚東禎造

12 goe̍h 30 改

1873 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

4006

川上謙太郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 ê lâng.

3573

李子焜

12 goe̍h 30 改

1912 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 高雄州 東港郡 萬丹庄 ê lâng.

3512

吉村善巨

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 石卷市 ê lâng.

3441

楊良

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

1717
810

河合與市郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 奈良縣 奈良市 ê lâng.