Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

50-hāng kiat-kó
5194

邱炳鴻

12 goe̍h 30 改

1911 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 新營郡 鹽水街 ê lâng.

4402

蘇文漲

12 goe̍h 30 改

1911 nî 3 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

4344
4321

朱國源

12 goe̍h 30 改

1911 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 前鎮 ê lâng.

4231
3772

林德富

12 goe̍h 30 改

1911 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

3715

林克本

12 goe̍h 30 改

1911 nî 4 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 高雄州 潮州郡 內埔庄 ê lâng.

3677

林炎塗

12 goe̍h 30 改

1911 nî 12 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

3671

林永松

12 goe̍h 30 改

1911 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭郡 員山庄 ê lâng.

3662

廖萬來

12 goe̍h 30 改

1911 nî 10 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

3615

劉煥彰

12 goe̍h 30 改

1911 nî 2 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 ê lâng.

3587

李禎祥

12 goe̍h 30 改

1911 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3547

李應臣

12 goe̍h 30 改

1911 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 表町 ê lâng.

3511
3485

吉田忠

12 goe̍h 30 改

1911 nî 12 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 山形縣 山形市 ê lâng.

3447

葉春桂

12 goe̍h 30 改

1911 nî 2 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 大宮町 ê lâng.

3361

邱秀城

12 goe̍h 30 改

1911 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 ê lâng.

3193
3081

松本隆一

12 goe̍h 30 改

1911 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.