Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
6630 阮達天

阮達天

7 goe̍h 29 改

1863 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin.

6137

許献

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5500
5216
4756

彭清約

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1969 nî 6 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

4435
4311

謝國器

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

4211
3772

林德富

12 goe̍h 30 改

1911 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

3548
2981

前田兼雄

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 ê lâng.

2879

藤田光廣

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 鳥取縣 ê lâng.

2074

張德榮

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台中州 東勢郡 東勢街 ê lâng.

1978
906

北出勇太郎

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 石川縣 江沼郡 ê lâng.