Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
170-hāng kiat-kó
6719

李榮

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

6624

蘇雲龍

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

6571

西田祐松

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

6570

佐野庄一郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6563

樋田要司

12 goe̍h 30 改

1884 nî chhut-sì.

6557

郭灶方

12 goe̍h 30 改

1884 nî chhut-sì.

6504

林水振

12 goe̍h 30 改

1884 nî chhut-sì.

6468

餘善

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6466

蘇石頭

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6463

曾源木

12 goe̍h 30 改

1884 nî chhut-sì.

6439

謝有利

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6421

王篙

12 goe̍h 30 改

1884 nî 8 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

6301

林輝豹

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6280

鳥飼辰藏

12 goe̍h 30 改

1884 nî chhut-sì.

6274

森本虎尾

12 goe̍h 30 改

1884 nî 6 goe̍h chhut-sì.

6206

平山久吉

12 goe̍h 30 改

1884 nî 8 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6113

佐藤由松

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6074

澤井益衞

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h chhut-sì.

6066

徐榮鑑

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h chhut-sì.

6054

松橋達生

12 goe̍h 30 改

1884 nî 7 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.