Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
18-hāng kiat-kó
6719

李榮

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5793

陳錫養

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5598

出口孫一郎

12 goe̍h 30 改

1873 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀郡 ê lâng.

4398
3792

林木火

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台北州 羅東郡 五結庄 ê lâng.

3399
3221

本池俊文

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 鳥取縣 ê lâng.

2929

彭松壽

12 goe̍h 30 改

1891 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

2183

陳得勝

12 goe̍h 30 改

1904 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 永樂町 ê lâng.

2102

陳旺連

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

1940
1812

田代豐

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 山形縣 米澤市 清水町 ê lâng.

1585

謝宗

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 埤頭庄 ê lâng.

1301

黃連益

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 海口庄 ê lâng.

1088

古賀達朗

12 goe̍h 30 改

1878 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八幡市 ê lâng.

610

恩田束年

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

423

大內恒

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 麻布區 ê lâng.