Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
181-hāng kiat-kó
6727

高再祝

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1936 nî 10 goe̍h 31 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

6645 林聯標

林聯標

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 12 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

6576

林東來

12 goe̍h 30 改

1887 nî chhut-sì.

6487

林天樞

12 goe̍h 30 改

1887 nî chhut-sì.

6309

堀內林平

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h chhut-sì.

6305

尾佐竹堅

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h chhut-sì.

6296

原田源作

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h chhut-sì.

6289

陳乾

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6184

陳鐘

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6183

陳金俊

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6160

曹皮

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

6131

傅仲周

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6039

劉金土

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6017

邱錦秀

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6010

鄭第

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h chhut-sì.

6002

莊金河

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5954

岩元清

12 goe̍h 30 改

1887 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5886

鄧阿秀

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

5839

松本平次郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5739

緒方卯七

12 goe̍h 30 改

1887 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.