Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
181-hāng kiat-kó
高再祝

高再祝

jinsukam/6727
Ko Chài-chiok

台南州 ê lâng.

林聯標

林聯標

jinsukam/6645
Lîm Liân-piau

林東來

林東來

jinsukam/6576
Lîm Tong-lâi

1887 nî chhut-sì.

林天樞

林天樞

jinsukam/6487
Lîm Thian-chhu

1887 nî chhut-sì.

堀內林平

堀內林平

jinsukam/6309

1887 nî 1 goe̍h chhut-sì.

尾佐竹堅

尾佐竹堅

jinsukam/6305

1887 nî 1 goe̍h chhut-sì.

原田源作

原田源作

jinsukam/6296

1887 nî 9 goe̍h chhut-sì.

陳乾

陳乾

jinsukam/6289
Tân Khiân

陳鐘

陳鐘

jinsukam/6184
Tân Chiong

陳金俊

陳金俊

jinsukam/6183
Tân Kim-chùn

曹皮

曹皮

jinsukam/6160
Chô Phôe

傅仲周

傅仲周

jinsukam/6131
Pò͘ Tiōng-chiu

劉金土

劉金土

jinsukam/6039
Lâu Kim-thó͘

邱錦秀

邱錦秀

jinsukam/6017
Khu Gím-siù

鄭第

鄭第

jinsukam/6010
Tēⁿ Tē

1887 nî 10 goe̍h chhut-sì.

莊金河

莊金河

jinsukam/6002
Chng Kim-hô

岩元清

岩元清

jinsukam/5954

鄧阿秀

鄧阿秀

jinsukam/5886
Tēng A-siù

緒方卯七

緒方卯七

jinsukam/5739