Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

13-hāng kiat-kó
6516 蔡仁忠

蔡仁忠

12 goe̍h 30 改

1889 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5988

岩淵義一

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5839

松本平次郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

4753

彭樹發

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

4158
3868

青木赳雄

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

3471
3168
2737

東春一

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀市 ê lâng.

2051

張進國

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 ê lâng.

1014

倉田武比古

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

821