Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

138-hāng kiat-kó
6590 戴鳳松

戴鳳松

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1953 nî 11 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin.

6542

洪讃

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì.

6536

濟藤捨難

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì.

6511

陳比

12 goe̍h 30 改

1883 nî 8 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6486

八丁春太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h chhut-sì.

6429

蔡大塹

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì.

6379

金潭新助

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h chhut-sì.

6368

盧銀樹

12 goe̍h 30 改

1883 nî 5 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6365

李望魚

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì.

6331

郭金盤

12 goe̍h 30 改

1883 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6264

李萬青

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6260

上野齊

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6172

蔡博

12 goe̍h 30 改

1883 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6132

黃愿賽

12 goe̍h 30 改

1883 nî 8 goe̍h chhut-sì.

6130

吳文只

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

6110

張泉

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì.

6105

楊龍

12 goe̍h 30 改

1883 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6097

楊仲

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6094

林贊

12 goe̍h 30 改

1883 nî 6 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6090

王興

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.