Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
32-hāng kiat-kó
6644

鍾阿鴻

12 goe̍h 30 改

1885 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1945 nî 11 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

6097

楊仲

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6095

張在

12 goe̍h 30 改

1874 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6040

何友家

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5396

邱木

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 士林街 ê lâng.

5230
5207
4940

李克明

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

4516

陳漢周

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

4513
3585

李中慶

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

3473

吉川涼

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

3333

山口勝

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

3306

簗瀨連

12 goe̍h 30 改

1897 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 姶良郡 ê lâng.

2940

星野直太郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

2794

廣田幸平

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

2375

那須重德

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

2232

土屋恭一

12 goe̍h 30 改

1904 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 靜岡縣 ê lâng.

2040

張湖

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.