Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
148-hāng kiat-kó
6692

薛隴

7 goe̍h 22 改

1885 nî chhut-sì.

6644

鍾阿鴻

12 goe̍h 30 改

1885 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1945 nî 11 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.

6561

太田吾一

12 goe̍h 30 改

1885 nî chhut-sì.

6547

翁登熬

12 goe̍h 30 改

1885 nî chhut-sì.

6533

林固

12 goe̍h 30 改

1885 nî 7 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6276

潘日祥

12 goe̍h 30 改

1885 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6268

原重義

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6181

莊加岑

12 goe̍h 30 改

1885 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6180

黃家慶

12 goe̍h 30 改

1885 nî 8 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6059

邱德貴

12 goe̍h 30 改

1885 nî 11 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6051

草野續

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6014

古上又次郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

5958

劉統勝

12 goe̍h 30 改

1885 nî 7 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

5908

宮內幸之進

12 goe̍h 30 改

1885 nî 11 goe̍h chhut-sì.

5906

衞藤壽吉

12 goe̍h 30 改

1885 nî 8 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5883

廖月華

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h chhut-sì.

5877

陳羹梅

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

5847

甲斐百千

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5832

曳地新治郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

5819

砥上卯八郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.