Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

7-hāng kiat-kó
6014

古上又次郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

5672

呂光輝

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 龜山庄 ê lâng.

4298

施範其

12 goe̍h 30 改

1875 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 鹿港街 ê lâng.

3499

吉原昇三

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

1277

黃朝君

12 goe̍h 30 改

1906 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

1062
825

河本正一

12 goe̍h 30 改

1907 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 神戶市 灘區 ê lâng.