Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

17-hāng kiat-kó
5929

唐喜

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5847

甲斐百千

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

4095

古承鼎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 ê lâng.

3322

山內卓郎

12 goe̍h 30 改

1898 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

2938

星野力

12 goe̍h 30 改

1905 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 群馬縣 ê lâng.

2901
2425

中西誠意

12 goe̍h 30 改

1895 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 ê lâng.

1958

武居靜一

12 goe̍h 30 改

1893 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

1910

高丸靈教

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 世羅郡 ê lâng.

1870
1805

田口茂雄

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 大分縣 中津市 ê lâng.

1305

近藤儉助

12 goe̍h 30 改

1893 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

912

衣笠勝

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

855
769

唐澤信夫

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上伊那郡 ê lâng.

643

香山建治

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

49